Close

+48 502 675 300 karol.kiedrowski@balticsurf.pl

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO BALTICSURF

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Uczniowski Klub Sportowy Balticsurf, zwany dalej ,,Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

2
1. Terenem działania Klubu jest Powiat Sławieński
2. Siedzibą Klubu jest 76-150 Darłowo, ul. Pomorska 1/1

3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą –Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw i odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej i przedszkolnej, jak również mieszkańców z terenu działalności Klubu.
10. Organizowanie szkolenia sportowego.
11. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych w miejsca, gdzie są najlepsze warunki do surfowania.
12. Zjednoczenie miłośników windsurfingu w Powiecie Sławieńskim.
13. Organizowanie imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.
14. Organizowanie lekcji pokazowych dla uczniów szkół z całego Powiatu Sławieńskiego w celu zwiększenia zainteresowania windsurfingiem i zachęcenia do uczestnictwa w Klubie.

7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających.

10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklaracje, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust.2 i 3 ustawy –Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno- finansową dla Klubu.

13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

14
Do innych obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebrania Klubu.

15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) Umyślnego naruszenia postanowień statutu
b) Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy
c) Działania na szkodę Klubu
3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu

16
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu
2. Zarząd Klubu
3. Komisja rewizyjna
Kadencja trwa 2 lata.
Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu
a) Z własnej inicjatywy
b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) Na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej
c) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
d) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e) Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
f) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebrani Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

19
1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
5. Przyjmowanie i skreślanie członków
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu

21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu
b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów i sposobów ich usunięcia
c) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
d) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu
e) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań zarządu.

23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej –władzom Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

26
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu –Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
a) Upomnienia
b) Nagany
c) Zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy
d) Wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) Składki członkowskie
b) Dotacje budżetowe na zadania zlecone
c) Darowizny, zapisy, spadki osób prawnych i fizycznych
d) Dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług)
e) Dochody ze sprzedaży majątku
f) Majątek
g) Inne źródła

28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Stawiamy na dobrą zabawę oraz bezpieczeństwo.